99,6% kupujących poleca tego sprzedawcę

Polecam2411Nie polecam8

Zgodność z opisem
5
Koszt wysyłki
Obsługa kupującego
5

Regulamin Sklepu

 

 

 

Niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu We Are The Coffee przygotowany został w ramach programu e-Alliance. Program ten rozwijany jest przez polskich przedsiębiorców e-commerce celem pełnej ochrony kupujących i budowania zaufania do marki w oparciu o zasadę rzetelności, uczciwości dokonywanych transakcji i poszanowania wzajemnych praw.

 

1. Definicje

 1. Kupujący – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, dokonująca zamówienia za pośrednictwem Sklepu We Are The Coffee. Kupującym może być osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych (osoba pełnoletnia, która ukończyła 18 lat), jak również osoba o ograniczonej zdolności do czynności prawnych (np. osoba niepełnoletnia, która ukończyła 13 lat), która posiada zgodę przedstawiciela ustawowego na zawarcie umowy.
 2. Sprzedawca – Sklep We Are The Coffee.
 3. Regulamin – zbiór postanowień normujących zasady korzystania ze Sklepu We Are The Coffee zgodnie z wymogami określonymi w art. 8 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002, Nr 144, poz. 1204 ze zm.)
 4. Zamówienie - oświadczenie woli złożone przez Kupującego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy ze Sklepem We Are The Coffee, określające w szczególności rodzaj i liczbę produktów.
 5. Formularz zamówienia – formularz dostępny na stronie Sklepu We Are The Coffee, za pomocą którego Kupujący składa zamówienie (z opcją rejestracji lub bez).
 6. Informacja handlowa – informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy lub osoby wykonującej zawód, której prawo do wykonywania zawodu jest uzależnione od spełnienia wymagań określonych w odrębnych ustawach, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi.

2. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin niniejszy określa w szczególności:
  a) rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, 
  b) warunki zawierania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną,
  c) tryb postępowania reklamacyjnego,
  d) odpowiedzialność odszkodowawczą stron.
 2. Sklep We are the Coffee prowadzony jest przez Rene Coffee Pads Magmar Sp. z o. o. posiadającej NIP 7642703770, REGON 388053286.
 3. Siedziba Sprzedawcy: 
  ul. Rodakowskiego 94, 
  64-290 Piła.
 4. Adres korespondencyjny Sprzedawcy: 
  ul. Jana Długosza 11, 
  64-290 Piła.
 5. Dane kontaktowe
  Adres e-mail: info@caferene.pl Nr telefonu : 665 700 215
 6. Sprzedawca nie jest podatnikiem VAT. Sprzedawca wystawia na życzenie Kupującego rachunek.
 7. Potwierdzenie istotnych postanowień umowy sprzedaży, zawartej między Sprzedawcą i Kupującym, następuje poprzez przesłanie Kupującemu informacji (wyciąg z  Regulaminu) na podany adres e-mail, jak również w formie tradycyjnej poprzez dołączenie wydruku potwierdzenia do przesyłki zawierającej zamówione produkty, ewentualną dokumentację oraz wystawiony na życzenie Kupującego rachunek.
 8. Sprzedawca zastrzega prawo do zmiany cen produktów, wycofywania ich ze sprzedaży lub wprowadzania nowych, z tym że wiążąca dla Kupującego jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia.
 9. Sprzedawca ma prawo przesyłać informacje handlowe za pomocą środków komunikacji elektronicznej za zgodą Kupującego.
 10. Kupujący wyraża zgodę na przesyłanie informacji handlowej poprzez wybór odpowiedniej opcji podczas rejestracji na stronie Sklepu We Are The Coffee.

3.Ogólne zasady korzystania ze Sklepu We Are The Coffee

 1. Kupujący może w każdej chwili pobrać, przechowywać i odtwarzać niniejszy Regulamin, który jest dostępny na stronie Sklepu We Are The Coffee w dziale „Informacje”.
 2. Korzystanie ze Sklepu We Are The Coffee internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Kupujący wymagań technicznych dotyczących przeglądarki internetowej (Internet Explorer, Firefox, Google Chrome, Opera, Safari), rozdzielczości ekranu (1024x768). Kupujący powinien również dysponować odpowiednim sprzętem komputerowym, mającym połączenie z siecią Internet.
 3. Kupujący ma obowiązek powstrzymać się przed przesyłaniem treści o charakterze bezprawnym, jak również podejmowaniem działań mogących wywołać zakłócenia w zakresie funkcjonowania Sklepu We Are The Coffee. Przez przesyłanie treści o charakterze bezprawnym należy rozumieć w szczególności dostarczanie i przekazywanie treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich, jak również rozsyłanie w ramach Sklepu We Are The Coffee niezamówionej informacji handlowej (spam).
 4. Kupujący zobowiązany jest do korzystania ze strony internetowej Sklepu We Are The Coffee w sposób zgodny z przepisami powszechnie obowiązującego prawa oraz postanowieniami Regulaminu.

4.Realizacja zamówień

 1. Zawartość strony internetowej Sklepu We Are The Coffee stanowi zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 2. Warunkiem złożenia zamówienia jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
 3. W przypadku wystąpienia problemów związanych z przesłaniem formularza zamówienie może zostać przyjęte za pomocą poczty elektronicznej: info@caferene.pl
 4. Przed zawarciem umowy Kupujący zostanie poinformowany przez Sprzedawcę o dostępności wybranych produktów w magazynie lub u dostawców sklepu.
 5. Złożone przez Kupującego zamówienie nie stanowi zawarcia umowy między Sprzedawcą i Kupującym.
 6. Po otrzymaniu zamówienia i potwierdzeniu dostępności produktów Sprzedawca przesyła Kupującemu wiadomość zwrotną z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia. Z chwilą odebrania przez Kupującego informacji o przyjęciu zamówienia dochodzi do zawarcia umowy (umowa zawierana na odległość).
 7. Realizacja zamówienia przez Sprzedającego następuje:
  a)po otrzymaniu przez Kupującego informacji o przyjęciu zamówienia – dla zamówień płatnych przy odbiorze;
  b)po zaksięgowaniu płatności na koncie sklepu - dla zamówień płatnych przelewem;
  c)po otrzymaniu potwierdzenia pozytywnej autoryzacji z systemu PayU.pl – dla zamówień płatnych przez system PayU.pl
 8. Termin realizacji zamówienia wynosi do 48 godzin w dni robocze licząc od dnia, o którym mowa w punkcie poprzednim.
 9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, a jej treść jest zgodna z postanowieniami Regulaminu.
 10. Kupujący może wprowadzić zmiany w zamówieniu lub wycofać je do momentu jego złożenia w sposób wskazany w pkt.2 rozdz.4 lub pkt.4 rozdz.4 niniejszego Regulaminu. Wprowadzanie zmian lub wycofanie wysłanego zamówienia jest możliwe poprzez kontakt e-mail pod adresem info@caferene.pl

5.Odpowiedzialność Sprzedawcy i Kupującego

 1. O ile strony nie postanowią inaczej, jeżeli Sprzedawca nie będzie mógł wykonać umowy z tego powodu, że zamówiony przez Kupującego produkt nie jest dostępny, zawiadomi o tej okoliczności Kupującego niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 30 dni od zawarcia umowy i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną
 2. W razie niemożności dostarczenia zamówionych produktów Sprzedawca może – za zgodą Kupującego – dostarczyć inne produkty. Kupujący ma prawo dokonać wyboru tych produktów. Jeżeli wartość innych produktów nie jest tożsama z wartością produktów uprzednio zamówionych, wówczas różnice cenowe powinny zostać uregulowane w terminie ustalonym przez strony.

6.Zasady zapłaty ceny oraz formy płatności

 1. Ceny produktów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki (cena ostateczna).
 2. Wiążąca dla Kupującego jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia.
 3. Dostępne są następujące formy płatności:
  a)płatność przy odbiorze (za pobraniem),
  b)przedpłata na konto bankowe: 
  Nr rachunku bankowego: 79 1050 1520 1000 0090 8045 4003
  c) płatność kartą kredytową lub przelewem za pośrednictwem serwisu IMoje.

7. Koszty, termin i sposób dostawy

 1. Dostawa zamówionych produktów ograniczona jest do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Kupującego podczas zawarcia umowy.
 2. Do każdego zamówienia doliczany jest koszt dostawy zgodnie z poniższym cennikiem. Koszt dostawy jest uzależniony od wybranej formy płatności i wagi przesyłki. 

   

   

  Dla przesyłek do 30kg
  przy zapłacie przelewem na konto: 12 zł
  przy zapłacie za pobraniem: 14 zł
 3. Koszty dostawy pokrywa Kupujący.
 4. Przy zamówieniu o wartości powyżej 199 zł Kupujący jest zwolniony z kosztów dostawy. Nie dotyczy to zamówień z opcją płatności przy odbiorze.
 5. Wydanie przesyłki przewoźnikowi następuje w terminie, o którym mowa w pkt.8 rozdz.4.
 6. Termin dostawy wynosi od 24 godzin (kurier UPS) do 72 godzin (Poczta Polska).
 7. Wszystkie przesyłki realizowane przez Sklep We Are The Coffee są ubezpieczone.
 8. Z chwilą odebrania przesyłki na Kupującego przechodzą korzyści i ciężary z nią związane oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia produktów.
 9. W przypadku stwierdzenia przed odebraniem przesyłki, że doznała ona ubytku lub uszkodzenia, przewoźnik powinien ustalić niezwłocznie protokolarnie stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Kupujący może zażądać również sporządzenia takiego protokołu, gdy stwierdzi, że przesyłka jest naruszona.
 10. Jeżeli po odebraniu przesyłki ujawniono ubytek lub uszkodzenie, których nie można było zauważyć z zewnątrz przy odbiorze, przewoźnik ustali stan przesyłki na żądanie Kupującego, które powinno być zgłoszone niezwłocznie po ujawnieniu szkody, lecz nie później niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki.

8.Uprawnienie Kupującego do odstąpienia od umowy zawartej na odległość

 1. Postanowienia pkt.2 rozdz.8 – pkt.6 rozdz.8 stosuje się w przypadku Kupujących, będących konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego. W pozostałych przypadkach zastosowanie mają postanowienia pkt.7 rozdz.8 – pkt.8 rozdz.8.
 2. Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. 2000, Nr 22, poz. 271 ze zm.) Kupujący może bez podania przyczyny odstąpić od umowy zawartej na odległość. W tym celu powinien złożyć w terminie 14 dni od dnia odebrania przesyłki oświadczenie na piśmie (możliwość skorzystania z formularza oświadczenia - dostępny jest na stronie Sklepu We Are The Coffee). Oświadczenie może być złożone w tradycyjnej formie pisemnej (adres siedziby Sprzedawcy) lub drogą elektroniczną (info@caferene.pl)
 3. W przypadku odstąpienia od umowy Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia, dokonać zwrotu w stanie niezmienionym otrzymanego towaru, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić na adres siedziby Sprzedawcy. Sprzedawca nie odbiera przesyłek wysłanych „za pobraniem”.
 4. Koszt związany z dostarczeniem przesyłki do Sprzedawcy w przypadku skorzystania z powyższego uprawnienia pokrywa Kupujący. Przesyłka powinna być odpowiednio zabezpieczona przed uszkodzeniem w trakcie transportu.
 5. Sprzedawca dokona zwrotu zapłaconej przez Kupującego ceny za zamówione produkty wraz z kosztem dostawy w terminie do 14 dni od dnia złożenia przez Kupującego oświadczenia, o którym mowa w pkt.2 rozdz.8. Zwrot należności nastąpi wedle wyboru Kupującego w formie przelewu bankowego na wskazane przez Kupującego konto lub przekazem pocztowym. Sprzedawca poświadczy na piśmie dokonany na rzecz Kupującego zwrot należności.
 6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Kupującemu w przypadku świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.
 7. W przypadku, gdy Kupującym jest podmiot nie będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, wówczas przysługuje mu w terminie 10 dni od dnia odebrania przesyłki prawo do odstąpienia od umowy. W tym celu powinien złożyć Sprzedawcy stosowne oświadczenie na piśmie lub drogą elektroniczną. Takie samo uprawnienie przysługuje Sprzedawcy.
 8. W razie wykonania prawa odstąpienia umowa uważana jest za nie zawartą. W zakresie zwrotu świadczeń stosuje się odpowiednio pkt.4 rozdz.8 –  pkt.6 rozdz.8, z zastrzeżeniem, że Sprzedawca dokona zwrotu należności w formie przelewu bankowego na wskazane przez Kupującego konto.

9.Sposób składania reklamacji

 1. Postanowienia pkt.2 rozdz.9 – pkt.7 rozdz.9 stosuje się w przypadku Kupujących, będących konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego.
 2. Wszelkie reklamacje dotyczące zamówionych produktów należy składać na piśmie (adres siedziby Sprzedawcy) lub drogą elektroniczną (info@caferene.pl) podając numer paragonu lub faktury oraz numer LOT danego opakowania produktu wskazujący datę przydatności oraz datę wyprodukowania (przykładowo: 07.02.2020 07.02.2019.14:15/36).
 3. W ramach procedury reklamacyjnej Kupujący powinien przesłać produkt na adres siedziby Sprzedawcy. Sprzedawca prosi, aby do przesyłki załączyć dowód zakupu. Brak dowodu zakupu nie stanowi jednak przeszkody do złożenia przez Kupującego reklamacji. Towar powinien być odpowiednio zabezpieczony przed uszkodzeniem w trakcie transportu. Koszty przesyłki związane z reklamacją ponosi Sprzedawca. Koszty te zwracane są Kupującemu po zakończeniu postępowania reklamacyjnego. Sprzedawca nie odbiera przesyłek wysłanych „za pobraniem”.
 4. Z tytułu niezgodności towaru z umową Kupującemu, który jest konsumentem, przysługują uprawnienia wskazane w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej (Dz. U. z 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), z tym że Sprzedawca ze względu na specyficzny charakter sprzedawanego towaru nie dokonuje jego naprawy.
 5. Sprzedawca nie odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową, jeżeli Kupujący w chwili zawarcia umowy o tej niezgodności wiedział lub, oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć.
 6. Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Brak rozpatrzenia przez Sprzedawcę reklamacji we wskazanym terminie rozumie się jako uwzględnienie reklamacji.
 7. O uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu reklamacji Sprzedawca zawiadomi Kupującego pisemnie (adres podany podczas zawarcia umowy) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu.
 8. W przypadku, gdy Kupującym jest podmiot nie będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, zastosowanie mają odpowiednio przepisy dotyczące rękojmi za wady.
 9. Kupujący, o którym mowa w pkt.8 rozdz.9 powinien złożyć reklamację na piśmie (wypełnić formularz reklamacji dostępny na stronie Sklepu We Are The Coffee) oraz przesłać wraz z produktem i dołączonym dowodem zakupu na adres siedziby firmy. Towar powinien być odpowiednio zabezpieczony przed uszkodzeniem w trakcie transportu. Postanowienia pkt.6 rozdz.9 i pkt.7 rozdz.9 stosuje się odpowiednio.
 10. Uprawnienia Kupującego z tytułu niezgodności towaru z umową lub rękojmi za wady nie ograniczają ani nie wyłączają uprawnień wynikających z gwarancji, o ile została udzielona.

10.Postanowienia końcowe

 1. Zdjęcia produktów, które zostały zamieszczone na stronie Sklepu We Are The Coffee podlegają ochronie na podstawie właściwych przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o ochronie praw autorskich i własności intelektualnej (Dz.U.94 Nr 24 poz. 83 ze zm.).
 2. Z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Sprzedawca przetwarza dane osobowe w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, które są niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego.
 3. Zasady ochrony danych osobowych w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną wraz polityką przechowywania danych informatycznych które są przetwarzane do celów przekazywania komunikatu w sieci łączności elektronicznej lub naliczania opłat za te usługi zostały określone w Polityce Prywatności, udostępnionej na stronie Sklepu We Are The Coffee.
 4. W celu ustanowienia zasad i reguł postępowania, które stosuje Sklep We Are The Coffee, aby właściwie wykonać obowiązki administratora danych w zakresie zabezpieczenia danych osobowych, wdrożona została Polityka Bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych i Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania tych danych.
 5. Prawem właściwym jest prawo polskie.
 6. W przypadku sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą i Kupującym, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa w zakresie właściwości sądu.
 7. W pozostałych przypadkach, tzn. gdy stroną umowy nie jest konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikłych z zwartej umowy jest sąd właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 9. Regulamin obowiązuje od dn. 14 listopada 2013 r.

Pliki do pobrania:

 

 
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Zapisując się do Newslettera akceptujesz regulamin sklepu.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl