99,7% kupujących poleca tego sprzedawcę

Polecam2481Nie polecam6

Zgodność z opisem
5
Koszt wysyłki
Obsługa kupującego
5

Polityka Prywatności

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Rene Coffee Pads MAGMAR Sp. z o. o., ul. Rodakowskiego 94, 64-920 Piła , dalej jako: „Administrator”. Od dnia 25.05.2018 r. będzie możliwość skontaktowania się z Administratorem w kwestiach związanych z ochroną danych za pośrednictwem adresu wskazanego wyżej, oraz adresu e-mail 

sklep@wearethecoffee.com.

 

Administratorem w kwestiach związanych z ochroną danych za pośrednictwem adresu wskazanego wyżej, oraz adresu e-mail sklep@wearethecoffee.com.

Administrator zobowiązuje się do zachowania tajemnicy związanej z danymi osobowymi oraz ich należytego zabezpieczenia.

Informacja administratora danych osobowych sporządzona na podstawie art. 13. ust. 1. i 2. Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

Zakres przetwarzania danych osobowych:

Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w szczególności na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c i f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako: ”RODO”) w celu:

 1. podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą
 2. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
 3. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora w celu:
  • dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń;
  • prowadzenia analiz jakości technicznej świadczonych usług;
 4. na podstawie dobrowolnej zgody:
  • w celach związanych z prowadzoną przez Spółkę obsługą prawną , a w szczególności prowadzeniem procesów sądowych, reprezentowaniem przed sądami i organami administracji, sporządzaniem pism, opiniowania i sporządzania dokumentów, prowadzeniem windykacji,
  • przekazywania informacji o proponowanych zmianach umowy, zmianie nazwy (firmy), adresu lub siedziby, potwierdzenia przyjęcia reklamacji i udzielenia na nią odpowiedzi na wskazany adres poczty elektronicznej (e-mail); marketing bezpośredni, o którym mowa powyżej może być realizowany za pomocą środków komunikacji elektronicznej, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, oraz automatycznych systemów wywołujących.

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:

 1. dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:
  a) obsługi klientów (np. obsługi reklamacji)
  b) zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z zawartych umów,
  c) wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych,)
 2. dane osobowe przetwarzane na podstawie dobrowolnej zgody, będą przetwarzane do czasu odwołania zgody, zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą;

Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe:

 1. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,
 2. prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane są nieprawidłowe lub niekompletne
 3. prawo żądania usunięcia danych
 4. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych
 5. prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi;
 6. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
 7. prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO
 8. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem)
 9. prawo do uzyskania interwencji ze strony Administratora, wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych. Prawa wymienione w pkt 1)-6) i pkt 8)-9) powyżej można zrealizować m.in. poprzez kontakt na adres, adres mailowy podany na wstępie, lub adres siedziby Administratora z dopiskiem: „Ochrona danych osobowych”.

Kategorie odbiorców danych (podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu Administratora) to: sądy, organy ściągania, instytucje państwowe i samorządowe, urzędy, organy administracji państwowej i samorządowej, banki, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, firmy drukujące korespondencję lub obsługujące korespondencję otrzymywaną od klientów, biura informacji gospodarczej, firmy archiwizujące dokumenty, firmy zajmujące się badaniami opinii klientów, partnerzy świadczący usługi techniczne (np. rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych, niszczenie dokumentów).

 

INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH SPORZĄDZONA NA PODSTAWIE ART. 13 UST. 1 i 2 OGÓLNEGO ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH (RODO)

W związku z wejściem w życie i koniecznością stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanego dalej „Rozporządzeniem”)  We Are The Coffee (zwany dalej także: „Sklepem Internetowym”) będąca właścicielem domeny internetowej
 www.wearethecoffee.com  przedstawia poniższe informacje dotyczące zasad przetwarzania Panią/Pana danych osobowych. 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Rene Coffee Pads MAGMAR Sp. z o. o.; dane kontaktowe - numer telefonu:
603 336 700, adres e-mail: sklep@wearethecoffee.com .

1. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych wyznaczonym przez Rene Coffee Pads MAGMAR Sp. z o. o.,  można się kontaktować pisząc na adres pocztowy We Are The Coffee, ul. Długosza 11, 64-920 Piła , najlepiej z dopiskiem: „Inspektor Danych Osobowych” lub adres e-mail – sklep@wearethecoffee.com.

2. Sklep internetowy przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:

a) niezbędnych do wykonania i realizacji zamówienia w sklepie internetowym.

b) przekazania Pani/Pana danych osobowych do Przelewy24.pl / PayU („Bramka płatności”) w związku z:

a. świadczeniem przez Bramkę płatności na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna:
art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

b. obsługą i rozliczaniem przez Bramkę płatności płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych
(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

c. w celu weryfikacji przez Bramkę płatności należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna:
art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

c) przekazania Pani/Pana danych osobowych do Przelewy24.pl / PayU w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Przelewy24.pl / PayU w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Przelewy24.pl / PayU” i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Sklep internetowy, a także celu weryfikacji przez Przelewy24.pl / PayU należytego wykonania takich umów zlecenie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

3. Poza celami wskazanymi w ust. 3 (cel pierwszorzędny), Sklep internetowy może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w innych prawnie dopuszczalnych celach (cel drugorzędny), gdy cel pierwszorzędny i drugorzędny są ze sobą ściśle powiązane. W ramach takiego przetwarzania Sklep internetowy działając na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, przewiduje przetwarzanie danych osobowych także w następujących celach drugorzędnych:
promocja bezpośrednia oraz sprzedaż bezpośrednia.

4. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w celach określonych w ust. 2 oraz w ust. 3 następować będzie w związku z istnieniem prawnie uzasadnianego interesu realizowanego przez Sklep internetowy.

5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w ust. 3 i 4, Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Sklep internetowy innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:

a) Przelewy24.pl 

b) PayU

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres uzasadniony do realizacji celów wskazanych w ust. 3, tj.:

a) w czasie niezbędnym do wykonania i realizacji zamówienia.

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Panu/Pani:

a) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, 

b) prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,

c) prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

e) prawo do przenoszenia danych.

8. W przypadku, gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, ma Pani/Pan prawo do wycofania takiej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych przed cofnięciem zgody ani podstawę prawną tego przetwarzania.

9. Organem nadzorczym wobec Sklepu internetowego w zakresie danych osobowych jest Rene Coffee Pads MAGMAR Sp. z o. o. Posiada Pani/Pan ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10. W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy ze Sklepem internetowym, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy ze Sklepem internetowym.

W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu przekazania Pani/Pana danych osobowych do Przelewy24.pl / PayU przed zawarciem umowy sprzedaży towaru (lub usługi) nabywanego w Sklepie internetowym, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności  przyjętym przez Sklep internetowy.

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Bramki płatności w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bramkę płatności na rzecz Sklepu internetowego.

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Bramki płatności w celu weryfikacji przez Bramkę płatności należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Bramką płatności.

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Przelewy24.pl / PayU w związku z możliwością zaproponowania Pani/Panu dokonania zapłaty ceny za nabyty przez Panią/Pana towar lub usługę przez Przelewy24.pl / PayU w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup Przelewy24.pl / PayU” i udostępnieniem tej formuły przez Sklep internetowy, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Przelewy24.pl / PayU.

 
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Zapisując się do Newslettera akceptujesz regulamin sklepu.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl