99,7% kupujących poleca tego sprzedawcę

Polecam2573Nie polecam6

Zgodność z opisem
5
Koszt wysyłki
Obsługa kupującego
5

Regulamin Konkursu

REGULAMIN KONKURSU: “Zagadki przy kawie”

Organizator

 1. Organizatorem konkursu „Zagadki przy kawie” jest Rene Coffee Pads Magmar Marcin Troczyński ul. Henryka Rodakowskiego 94, 64-920 Piła, REGON: 572133040, NIP: 7642154895 (dalej „Organizator").
 2. Nagrody w Konkursie zapewnia Organizator.
 3. Konkurs nie jest w żaden sposób wspierany, sponsorowany, organizowany czy powiązany z serwisem Instagram ani Facebook. Serwisy te nie ponoszą odpowiedzialności za Konkurs, a wszelkie pytania, komentarze i reklamacje powinny być kierowane do Organizatora, a nie do wymienionych portali. Organizator zobowiązuje się solidarnie do zwolnienia portali z odpowiedzialności wobec każdego Uczestnika Konkursu, który skieruje przeciwko portalom roszczenie związane z niniejszym Konkursem.

Czas trwania Konkursu i komisja konkursowa 

 1. Konkurs rozpoczyna się dnia 08.04.2024 i trwa do dnia 30.04.2024, do godziny 23:59 czasu polskiego.
 2. Uczestnicy są nagradzani za najszybszą, prawidłową odpowiedź na zagadki, które pojawią się w okresie trwania konkursu. Brane pod uwagę są jedynie odpowiedzi udzielone pod postem z daną zagadką. Publiczne ogłoszenie wyników odbędzie się najpóźniej do dnia 07.05.2024.
 3. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.


Warunki i zasady uczestnictwa w Konkursie

 1. W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna (dalej: Uczestnik), która:

1.1.  Posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

1.2.  jest pełnoletnia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych

1.3.  nie jest w żaden sposób osobowy, kapitałowy lub organizacyjny powiązana z Organizatorem

1.4.  zapoznała się z Regulaminem Konkursu i akceptuje jego postanowienia, 

1.5.  wykonała Zadanie Konkursowe.

 2. Brak spełnienia któregokolwiek z warunków określonych w ust. 1 pkt 1.1-1.5 stanowi podstawę do wykluczenia Uczestnika z Konkursu, a w przypadku późniejszego wykrycia tych okoliczności, w tym po dniu wydania nagrody, prawo do dochodzenia jej zwrotu. 

3. Warunkiem uczestnictwa jest akceptacja niniejszego Regulaminu, a udział w Konkursie i udostępnianie danych na potrzebę Konkursu jest dobrowolne.

4. Do Konkursu należy zgłaszać się osobiście – niedozwolonym jest zakładanie fikcyjnych kont na potrzebę uczestnictwa w Konkursie lub posiłkowanie się danymi i kontami osób trzecich. Dane na osobistym profilu serwisu Instagram lub Facebook muszą być zgodne z rzeczywistością.

Zasady Konkursu i przebieg

 1. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na serwisie Facebook na profilu Organizatora pod adresem https://www.facebook.com/wearethecoffee
 2. Zadanie Konkursowe polega na:

2.1 Polubieniu konta organizatora na serwisach Instagram oraz Facebook pod adresami https://www.instagram.com/wearethecoffee/ oraz https://www.facebook.com/wearethecoffee

2.2 Udzieleniu prawidłowej odpowiedzi na pytanie znajdujące się w postach konkursowych na profilu Organizatora na serwisie Facebook.

 1. Udział w Konkursie biorą wpisy związane z tematyką Konkursu, nie zawierają treści łamiących prawo, naruszających dobre obyczaje i godność innych osób oraz takie, co do których Uczestnik wykazuje prawa autorskie. 

 2. Administratorzy profilu We Are The Coffee mają obowiązek usuwać komentarze/wpisy naruszające postanowienia niniejszego Regulaminu.

 3. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej poprzez serwis Facebook do maksymalnie 7 (siedmiu) dni roboczych od zakończenia Konkursu.

 

Nagrody w Konkursie

 1. Nagrodami w Konkursie „Zagadki przy kawie” organizowanym przez We Are The Coffee są:
  - kupon rabatowy -20% na kolejne zakupy w sklepie internetowym https://wearethecoffee.com/
  - zestaw kapsułek do ekspresu
  - puzzle 
 1. Prawo do nagrody otrzyma jedna osoba, która jako pierwsza poprawnie odpowie na zadaną zagadkę w jednym z trzech postów.

 2. Jeden uczestnik ma prawo otrzymać nagrodę tylko raz, tj. jeżeli ta sama osoba odpowie jako pierwsza poprawnie na wszystkie przygotowane przez Organizatora zagadki, ma prawo uzyskać nagrodę tylko za jedną z nich.

 3. Zwycięzcy zostaną poinformowani o wygranej poprzez wiadomość prywatną na portalu Facebook wysłaną z oficjalnego konta We Are The Coffee. W przypadku braku możliwości skontaktowania się ze zwycięzcami przez wiadomość prywatną, organizator zastrzega sobie prawo do skomentowania konkursowego postu Laureata z prośbą o kontakt prywatny. Warunkiem otrzymania nagrody jest odpowiedź w terminie do 5 dni roboczych na wiadomość prywatną wysłaną przez Organizatora oraz przesłanie wiadomości zwrotnej, w której znajdzie się imię i nazwisko zwycięzcy, adres e-mail oraz adres korespondencyjny (ulica, numer domu, kod pocztowy, miejscowość).

 4. W przypadku podania nieprawidłowych danych lub niewypełnienie obowiązków z §5., pkt. 5 w ciągu 5 dni roboczych, Laureat traci prawo do Nagrody.

 5. Organizator zastrzega sobie prawo do nieargumentowania wyboru komentarzy.

 6. Prawidłowe wykonanie Zadania Konkursowego jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika postanowień Regulaminu bez konieczności składania odrębnych oświadczeń w tym przedmiocie i jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika następujących oświadczeń i zobowiązań: Zadanie Konkursowe stanowi przejaw indywidualnej i oryginalnej twórczości Uczestnika, Uczestnik dysponuje wszelkimi prawami do składanej pracy i nie są one w żaden sposób ograniczone ani obciążone na rzecz osób trzecich. Zadanie Konkursowe przedstawia osobę Uczestnika lub jego rodziny i wyraża on zgodę na rozpowszechnianie jego wizerunku do celów związanych z Konkursem. W przypadku, gdy Zadanie Konkursowe zawiera wizerunki innych osób, udzieliły one Uczestnikowi wyraźnej zgody na korzystanie z ich wizerunku do celów związanych z Konkursem. Korzystanie przez We Are The Coffee z Zadania Konkursowego zgodnie z Regulaminem Konkursu nie zagrozi, nie naruszy niczyich praw, dóbr, tajemnicy chronionej prawem. Uczestnik akceptuje fakt, że Zadanie Konkursowe może zostać wykorzystane na potrzeby reklamy marki We Are The Coffee w mediach społecznościowych marki (w zakresie, jaki obejmuje licencja, o której mowa poniżej). Uczestnik udziela Organizatorowi niewyłącznej licencji na korzystanie z Zadania Konkursowego w związku z Konkursem. Licencja jest udzielona bez ograniczeń terytorialnych, na okres 5 lat od umieszczenia Zadania Konkursowego w serwisie Instagram w zakresie autorskich praw na korzystanie z Zadania Konkursowego w związku z Konkursem. Licencja jest udzielona na polach wprowadzania do obrotu publicznego wystawiania, odtwarzania, wyświetlania, nadawania, reemitowania, udostępniania w wybranym miejscu i czasie (w Internecie), wykorzystania Zadania Konkursowego w charakterze promocyjnym lub reklamowym i zezwolenia na tworzenie i eksploatację opracowań Zadania Konkursowego, łączenie go z innymi dobrami. Organizator ma prawo udzielania sublicencji. Uczestnik zobowiązuje się nie wykonywać wobec Organizatora swoich autorskich praw osobistych w stosunku do Zadania Konkursowego. Organizator może wezwać zwycięzcę do zawarcia odpowiedniej umowy na piśmie celem przeniesienia praw do Zadania Konkursowego. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nieuwzględniania w Konkursie Zadań Konkursowych: 1. niezgodnych z regulaminem serwisu Instagram i/lub Facebook, 2. niespełniających kryteriów określonych w Regulaminie lub zgłoszonych niezgodnie z zasadami Regulaminu, 3. zawierających treści niezgodne z dobrymi obyczajami, niemoralne, obraźliwe lub naruszające obowiązujące przepisy prawa; 4. naruszających prawa, w tym w szczególności prawa autorskie, bądź dobra osobiste osób trzecich, w tym bezprawnie wykorzystujących wizerunki osób trzecich; 5. zawierających logotypy bądź treści o charakterze reklamowym dotyczące jakichkolwiek towarów lub usług innych niż We Are The Coffee.

 7. Prawo do Nagrody nie może zostać przeniesione na inne osoby. Nie można również uzyskać wypłacenia równowartości Nagrody. W przypadku rezygnacji Laureata z Nagrody, Organizator ma prawo przekazać ją innemu Uczestnikowi biorącemu udział w Konkursie.

 

Dane osobowe uczestników Konkursu

Administratorem danych osobowych Uczestników jest  Rene Coffee Pads Magmar Marcin Troczyński ul. Henryka Rodakowskiego 94, 64-920 Piła, REGON: 572133040, NIP: 7642154895. Dane osobowe są przetwarzane w zakresie nazwy profilu na portalu Instagram lub Facebook, imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz adresu korespondencyjnego, wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z przeprowadzeniem Konkursu, tj. w celach związanych z prawem danego Uczestnika do uzyskania Nagrody, wydania Nagrody, ogłoszenia wyników Konkursu, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz sprawozdawczości księgowej i podatkowej – zgodnie z przepisami obowiązującej w Rzeczypospolitej Polskiej ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2002 roku, numer 101, pozycja 926, z późniejszymi zmianami), a od 25 maja 2018 r. zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane te zostaną usunięte po zakończeniu okresu możliwości wnoszenia reklamacji. Administrator danych osobowych powierzył przetwarzanie danych osobowych Organizatorowi na podstawie umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych wyłącznie w celach związanych z realizacją niniejszego Konkursu (uzyskania Nagrody, wydania Nagrody, ogłoszenia wyników Konkursu, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz sprawozdawczości księgowej i podatkowej) i na czas niezbędny dla realizacji wyżej wskazanych celów.Udział w Konkursie jest dobrowolny, natomiast przekazanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, lecz konieczne do wzięcia udziału w Konkursie. Osoba, której dane osobowe przetwarzane są w związku z Konkursem, ma w każdym czasie prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do żądania przeniesienia swoich danych, oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

 

Postanowienia końcowe

 

1.Regulamin Konkursu dostępny jest pod adresem: https://wearethecoffee.com/konkurs  Skrócony opis zasad przeprowadzenia Konkursu może znajdować się na serwisie Instagram, Facebook i stronach internetowych Organizatora. Wszystkie treści tego rodzaju mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa. Organizator ma prawo do zmiany Regulaminu Konkursu, przy czym zmiany Regulaminu nie będą naruszać praw nabytych Uczestników. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Organizatora oraz Uczestnika.

 

 1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników w formie pisemnej listem poleconym na adres siedziby Organizatora najpóźniej w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty zakończenia Konkursu. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany listem poleconym (o ile uczestnik nie wyrazi zgody na przesłanie powiadomienia jedynie drogą elektroniczną), w terminie 7 (siedmiu) dni. Jakiekolwiek inne zastrzeżenia, pytania, komentarze lub skargi dotyczące konkursu mogą być kierowane drogą elektroniczną na adres mailowy Organizatora: sklep@wearethecoffee.com. Organizator ma obowiązek odnieść się do nich do 5 (pięciu) dni roboczych.

 

 
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Zapisując się do Newslettera akceptujesz regulamin sklepu.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl