99,8% kupujących poleca tego sprzedawcę

Polecam2419Nie polecam5

Zgodność z opisem
5
Koszt wysyłki
Obsługa kupującego
5

Pravidla obchodu

Podmínky poskytování služeb elektronickou cestou prostřednictvím obchodu We Are The Coffee

Tento řád poskytování služeb elektronickou cestou prostřednictvím obchodu We Are The Coffee byl připraven v rámci programu e-Alliance. Tento program je vyvíjen polskými e-commerce podnikateli s cílem plné ochrany kupujících a budování důvěry k značce na základě zásady poctivosti, spravedlnosti prováděných transakcí a respektování vzájemných práv.

 1. Definice

  1. Kupující – fyzická osoba, právnická osoba nebo organizační jednotka, která není právnickou osobou, které zvláštní předpisy přiznávají právní způsobilost, provádějící objednávku prostřednictvím obchodu We Are The Coffee. Kupujícím může být fyzická osoba, která má plnou právní způsobilost (osoba dospělá, která dosáhla věku 18 let), i osoba s omezenou právní způsobilostí (např. nezletilá osoba, která dosáhla věku 13 let), která má souhlas zákonného zástupce k uzavření smlouvy.
  2. Prodávající – obchod We Are The Coffee.
  3. Řád – soubor ustanovení upravujících podmínky používání obchodu We Are The Coffee v souladu s požadavky stanovenými v čl. 8 odst. 1 bodu 3 zákona ze dne 18. července 2002 o poskytování služeb elektronickou cestou (Sbírka zákonů 2002, č. 144, pol. 1204 se změnami).
  4. Objednávka - prohlášení vůle podané Kupujícím, směřující přímo k uzavření smlouvy s obchodem We Are The Coffee, určující zejména druh a množství produktů.
  5. Objednávkový formulář – formulář dostupný na webové stránce obchodu We Are The Coffee, prostřednictvím kterého Kupující podává objednávku (s možností registrace nebo bez ní).
  6. Obchodní informace – informace určené přímo nebo nepřímo k propagaci zboží, služeb nebo image podnikatele nebo osoby vykonávající povolání, jehož právo na výkon je podmíněno splněním požadavků stanovených v samostatných zákonech, s výjimkou informací umožňujících komunikaci pomocí elektronických komunikačních prostředků s určenou osobou a informací o zboží a službách nesloužících k dosažení obchodního účinku požadovaného subjektem, který nařídil jejich šíření, zejména bez odměny nebo jiných výhod od výrobců, prodejců a poskytovatelů služeb.

 2. Obecná ustanovení

  1. Tento řád určuje zejména:
   a) druhy, rozsah a podmínky poskytování služeb elektronickou cestou,
   b) podmínky uzavírání smluv o poskytování služeb elektronickou cestou,
   c) reklamační řízení,
   d) odpovědnost za škodu stran.
  2. Obchod We Are The Coffee je provozován společností Rene Coffee Pads Magmar Sp. z o.o., IČ: 7642703770, DIČ: 388053286.
   Sídlo Prodávajícího:
   ul. Rodakowskiego 94,
   64-290 Piła.
  3. Korespondenční adresa Prodávajícího:
   ul. Jana Długosza 11,
   64-290 Piła.
  4. Kontaktní údaje:
   E-mailová adresa: info@caferene.pl
   Telefonní číslo: 665 700 215
  5. Prodávající není plátcem DPH. Prodávající vystaví na žádost Kupujícího účet.
  6. Potvrzení podstatných podmínek kupní smlouvy uzavřené mezi.
  7. Prodávajícím a Kupujícím se provádí zasláním informací (výpis z řádu) na uvedenou e-mailovou adresu Kupujícího, jakož i v tištěné formě přiložením potvrzení k zásilce obsahující objednané produkty, případnou dokumentaci a účet vystavený na žádost Kupujícího.
  8. Prodávající si vyhrazuje právo měnit ceny produktů, stahovat je z prodeje nebo zavádět nové, přičemž pro Kupujícího je závazná cena uvedená u produktu v okamžiku podání objednávky.
  9. Prodávající má právo zasílat obchodní informace prostřednictvím elektronických komunikačních prostředků se souhlasem Kupujícího.
  10. Kupující souhlasí se zasíláním obchodních informací výběrem příslušné možnosti při registraci na webové stránce obchodu We Are The Coffee.

 3. Obecné podmínky používání obchodu We Are The Coffee

  1. Kupující může kdykoli stáhnout, uchovávat a reprodukovat tento řád, který je dostupný na webové stránce obchodu We Are The Coffee v sekci „Informace“.
  2. Používání internetového obchodu We Are The Coffee je možné za podmínky, že informační systém používaný Kupujícím splňuje technické požadavky týkající se webového prohlížeče (Internet Explorer, Firefox, Google Chrome, Opera, Safari), rozlišení obrazovky (1024x768). Kupující by měl mít také odpovídající počítačové vybavení připojené k internetu.
  3. Kupující má povinnost zdržet se zasílání nezákonného obsahu a podnikání kroků, které by mohly narušit fungování obchodu We Are The Coffee. Zasíláním nezákonného obsahu se rozumí zejména dodávání a předávání obsahu zakázaného právními předpisy, např. obsah propagující násilí, pomlouvačný nebo narušující osobní práva a další práva třetích osob, jakož i zasílání nevyžádaných obchodních informací (spam) v rámci obchodu We Are The Coffee.
  4. Kupující je povinen používat webovou stránku obchodu We Are The Coffee v souladu s obecně platnými právními předpisy a ustanoveními řádu.


 4. Realizace objednávek

  1. Obsah webové stránky obchodu We Are The Coffee představuje výzvu k podání nabídky ve smyslu čl. 71 zákona ze dne 23. dubna 1964, občanský zákoník (Sbírka zákonů č. 16, pol. 93 se změnami).
  2. Podmínkou podání objednávky je souhlas s obsahem řádu a poskytnutí osobních údajů označených jako povinné.
  3. V případě problémů s odesláním formuláře může být objednávka přijata prostřednictvím e-mailu: info@caferene.pl.
  4. Před uzavřením smlouvy bude Kupující informován Prodávajícím o dostupnosti vybraných produktů na skladě nebo u dodavatelů obchodu.
  5. Podaná objednávka Kupujícím nepředstavuje uzavření smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím.
  6. Po obdržení objednávky a potvrzení dostupnosti produktů zašle Prodávající Kupujícímu zpětnou zprávu s potvrzením přijetí objednávky. S okamžikem přijetí informace o přijetí objednávky Kupujícím dochází k uzavření smlouvy (smlouva uzavřená na dálku).
  7. Realizace objednávky Prodávajícím nastává:
   1. po obdržení informace o přijetí objednávky Kupujícím – pro objednávky placené při převzetí;
   2. po zaúčtování platby na účtu obchodu – pro objednávky placené převodem;
   3. po obdržení potvrzení pozitivní autorizace z systému PayU.pl – pro objednávky placené prostřednictvím systému PayU.pl.
  8. Lhůta realizace objednávky je do 48 hodin v pracovních dnech od dne uvedeného v předchozím bodě.
  9. Kupní smlouva je uzavřena v polském jazyce a její obsah je v souladu s ustanoveními řádu.
  10. Kupující může změnit objednávku nebo ji stáhnout do okamžiku jejího podání způsobem uvedeným v bodu 2 kap. 4 nebo bodu 4 kap. 4 tohoto řádu. Změny nebo stažení podané objednávky je možné prostřednictvím kontaktu e-mailem na adresu info@caferene.pl.


 5. Odpovědnost Prodávajícího a Kupujícího

  1. Pokud se strany nedohodnou jinak, v případě, že Prodávající nebude moci splnit smlouvu z důvodu, že objednaný produkt Kupujícím není dostupný, informuje o této skutečnosti Kupujícího neprodleně, nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy a vrátí veškeré přijaté finanční prostředky.
  2. V případě nemožnosti dodání objednaných produktů může Prodávající – se souhlasem Kupujícího – dodat jiné produkty. Kupující má právo vybrat si tyto produkty. Pokud hodnota jiných produktů není totožná s hodnotou původně objednaných produktů, rozdíly v ceně by měly být vyrovnány ve lhůtě stanovené stranami.


 6. Zásady platby ceny a formy platby

  1. Ceny produktů jsou uvedeny v českých korunách a zahrnují všechny složky (konečná cena).
  2. Závazná pro Kupujícího je cena uvedená u produktu v okamžiku podání objednávky.
  3. Dostupné jsou následující formy platby:
   1. platba při převzetí (dobírka),
   2. platba předem na bankovní účet:
    Číslo bankovního účtu: 79 1050 1520 1000 0090 8045 4003
   3. platba kreditní kartou nebo převodem prostřednictvím služby IMoje.


 7. Náklady a způsob dodání

  1. Dodání objednaných produktů je omezeno na území České republiky a probíhá na adresu uvedenou Kupujícím při uzavření smlouvy.
  2. Ke každé objednávce je připočtena cena dodání podle ceníku uvedeného na webové stránce.
  3. Náklady na dodání hradí Kupující.
  4. Odevzdání zásilky dopravci probíhá ve lhůtě uvedené v bodu 8 kap. 4.
  5. Všechny zásilky realizované obchodem We Are The Coffee jsou pojištěny.
  6. Okamžikem převzetí zásilky Kupujícím přecházejí na něj veškeré výhody a povinnosti s ní spojené a nebezpečí náhodné ztráty nebo poškození produktů.
  7. Pokud před převzetím zásilky zjistí, že je zásilka poškozena nebo má nedostatky, dopravce by měl neprodleně sestavit protokol o stavu zásilky a okolnostech vzniku škody. Kupující může také požádat o vyhotovení takového protokolu, pokud zjistí, že je zásilka poškozena.
  8. Pokud po převzetí zásilky objeví nedostatky nebo poškození, které nebylo možné zjistit zvenčí při převzetí, dopravce stanoví stav zásilky na žádost Kupujícího, která by měla být podána neprodleně po zjištění škody, nejpozději však do 7 dnů od převzetí zásilky.


 8. Právo Kupujícího odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku
  1. Ustanovení bodu 2 kap. 8 – bodu 6 kap. 8 se vztahují na Kupující, kteří jsou spotřebiteli ve smyslu čl. 221 občanského zákoníku. V ostatních případech platí ustanovení bodu 7 kap. 8 – bodu 8 kap. 8.
  2. Na základě čl. 7 odst. 1 zákona ze dne 2. března 2000 o ochraně některých práv spotřebitelů a odpovědnosti za škodu způsobenou nebezpečným výrobkem (Sbírka zákonů 2000, č. 22, pol. 271 se změnami) může Kupující bez udání důvodu odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku. Za tímto účelem by měl podat písemné prohlášení do 14 dnů od převzetí zásilky (možnost využití formuláře prohlášení - dostupného na webové stránce obchodu We Are The Coffee). Prohlášení může být podáno v tradiční písemné formě (na adresu sídla Prodávajícího) nebo elektronicky (info@caferene.pl).
  3. V případě odstoupení od smlouvy je Kupující povinen neprodleně, nejpozději však do 14 dnů od podání prohlášení, vrátit přijaté zboží ve stejném stavu, pokud změna nebyla nezbytná v rámci běžného užívání. Zboží by mělo být vráceno na adresu sídla Prodávajícího. Prodávající nepřijímá zásilky zaslané „na dobírku“.
  4. Náklady spojené s doručením zásilky Prodávajícímu v případě využití tohoto práva nese Kupující. Zásilka by měla být řádně zabezpečena proti poškození během přepravy.
  5. Prodávající vrátí zaplacenou cenu za objednané produkty včetně nákladů na dodání do 14 dnů od podání prohlášení Kupujícího, o kterém je zmíněno v bodě 2 kap. 8. Vrácení částky proběhne podle volby Kupujícího bankovním převodem na uvedený účet nebo poštovní poukázkou. Prodávající písemně potvrdí provedení vrácení částky ve prospěch Kupujícího.
  6. Právo odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku nepřísluší Kupujícímu v případě plnění, která z povahy nemohou být vrácena nebo jejichž předmět podléhá rychlé zkáze.
  7. Pokud je Kupujícím subjekt, který není spotřebitelem ve smyslu čl. 221 občanského zákoníku, má právo odstoupit od smlouvy do 10 dnů od převzetí zásilky. Za tímto účelem by měl podat příslušné prohlášení Prodávajícímu písemně nebo elektronicky. Toto právo má i Prodávající.
  8. V případě uplatnění práva na odstoupení je smlouva považována za neuzavřenou. Co se týče vrácení plnění, platí ustanovení bodu 4 kap. 8 – bodu 6 kap. 8, s tím, že Prodávající vrátí částku bankovním převodem na uvedený účet Kupujícího.


 9. Způsob podávání reklamací

  1. Ustanovení bodu 2 kap. 9 – bodu 7 kap. 9 se vztahují na Kupující, kteří jsou spotřebiteli ve smyslu čl. 221 občanského zákoníku.
  2. Všechny reklamace týkající se objednaných produktů by měly být podány písemně (na adresu sídla Prodávajícího) nebo elektronicky (info@caferene.pl
  3. V rámci reklamačního řízení by měl Kupující zaslat produkt na adresu sídla Prodávajícího. Prodávající žádá, aby byla k zásilce přiložena doklad o koupi. Chybějící doklad o koupi však není překážkou k podání reklamace Kupujícím. Zboží by mělo být řádně zabezpečeno proti poškození během přepravy. Náklady na dopravu spojené s reklamací hradí Prodávající. Tyto náklady jsou Kupujícímu vráceny po ukončení reklamačního řízení. Prodávající nepřijímá zásilky zaslané „na dobírku“.
  4. V případě nesouladu zboží se smlouvou má Kupující, který je spotřebitelem, právo uplatnit práva uvedená v zákoně o zvláštních podmínkách prodeje spotřebního zboží (Sbírka zákonů z roku 2002 č. 141, pol. 1176 se změnami), s tím, že Prodávající s ohledem na specifickou povahu prodávaného zboží neprovádí jeho opravu.
  5. Prodávající neodpovídá za nesoulad spotřebitelského zboží se smlouvou, pokud Kupující v době uzavření smlouvy o tomto nesouladu věděl nebo, posuzováno rozumně, měl vědět.
  6. Prodávající posoudí reklamaci do 14 dnů ode dne jejího obdržení. Neposouzení reklamace Prodávajícím ve stanovené lhůtě se považuje za uznání reklamace.
  7. O uznání nebo neuznání reklamace informuje Prodávající Kupujícího písemně (na adresu uvedenou při uzavření smlouvy) nebo prostřednictvím elektronické pošty na e-mailovou adresu uvedenou ve stížnosti.
  8. Pokud je Kupujícím subjekt, který není spotřebitelem ve smyslu čl. 221 občanského zákoníku, platí odpovídající ustanovení o vadách věci.
  9. Kupující, o kterém je zmínka v bodu 8 kap. 9, by měl podat reklamaci písemně (vyplnit reklamační formulář dostupný na webové stránce obchodu We Are The Coffee) a zaslat spolu s produktem a dokladem o koupi na adresu sídla společnosti. Zboží by mělo být řádně zabezpečeno proti poškození během přepravy. Ustanovení bodu 6 kap. 9 a bodu 7 kap. 9 se použijí odpovídajícím způsobem.
  10. Práva Kupujícího z titulu nesouladu zboží se smlouvou nebo z vad věci neomezují ani nevylučují práva vyplývající ze záruky, pokud byla poskytnuta.


 10. Závěrečná ustanovení

  1. Fotografie produktů uvedené na webové stránce obchodu We Are The Coffee jsou chráněny na základě příslušných ustanovení zákona ze dne 4. února 1994 o ochraně autorských práv a duševního vlastnictví (Sbírka zákonů č. 24, pol. 83 se změnami).
  2. S ohledem na ustanovení zákona ze dne 29. srpna 1997 o ochraně osobních údajů Prodávající zpracovává osobní údaje v souvislosti s poskytováním služeb elektronickou cestou, které jsou nezbytné k navázání, vytvoření obsahu, změně nebo ukončení právního vztahu.
  3. Zásady ochrany osobních údajů v souvislosti s poskytováním služeb elektronickou cestou, spolu se zásadami uchovávání informačních údajů, které jsou zpracovávány pro účely přenosu komunikace v elektronické komunikační síti nebo výpočtu poplatků za tyto služby, jsou stanoveny v Zásadách ochrany osobních údajů dostupných na webové stránce obchodu We Are The Coffee.
  4. Za účelem stanovení zásad a pravidel chování, které obchod We Are The Coffee používá k řádnému plnění povinností správce údajů v oblasti zabezpečení osobních údajů, byla zavedena Politika bezpečnosti zpracování osobních údajů a Pokyny pro správu informačního systému sloužícího k jejich zpracování.
  5. Platným právem je právo polské.
  6. V případě sporů mezi Prodávajícím a Kupujícím, který je spotřebitelem ve smyslu čl. 221 občanského zákoníku, platí ustanovení obecně platného práva o příslušnosti soudu.
  7. V ostatních případech, tj. pokud není stranou smlouvy spotřebitel ve smyslu čl. 221 občanského zákoníku, je pro řešení sporů vyplývajících z uzavřené smlouvy příslušný soud podle sídla Prodávajícího.
  8. V záležitostech neupravených v tomto řádu platí ustanovení obecně platného práva.
  9. Tento řád platí od 1. července 2024.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl